GEBRUIKSVOORWAARDEN BETERapp – Burger en cliënt

 

Download de Gebruiksvoorwaarden BETERapp – burger en cliënt  (03 november 2014) (.pdf, 263 kb).

Voor het gebruik van de BETERapp gelden de volgende gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van de BETERapp is alleen mogelijk indien u met deze gebruiksvoorwaarden akkoord gaat.

Artikel 1 – Begrippen
Bloei NL BV: Bloei NL BV, gevestigd en kantoorhoudend te (2516 AH) Den Haag aan de Saturnusstraat 60;
BETERapp: de door Bloei NL BV via www.beterapp.nl aangeboden applicatie;
Gebruiker: de cliënt/burger die gebruik maakt van de BETERapp;
Hulpverlener: de hulpverlener die gebruik maakt van de BETERapp;
Mantelzorger: de mantelzorger die gebruik maakt van de BETERapp;
Artikel 2 – Toepasselijkheid
 1. 1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de BETERapp. De Privacy Policy van de BETERapp maakt deel uit van deze Gebruiksvoorwaarden. Deze Privacy Policy kan hier worden geraadpleegd.
 2. 2. Bloei NL BV is gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Bloei NL BV zal de gewijzigde gebruiksvoorwaarden ten minste een maand voordat deze in werking treden via de BETERapp aan de Gebruiker bekend maken. Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met de wijziging kan hij het gebruik van de BETERapp staken. Indien de Gebruiker het gebruik van de BETERapp na wijziging van de gebruiksvoorwaarden voortzet, wordt hij geacht de gewijzigde voorwaarden te hebben aanvaard.

Artikel 3 – Gebruik

 1. Deze bepaling is van toepassing op het gebruik van de BETERapp door de Gebruiker.
 2. De BETERapp heeft als doel om Gebruiker te ondersteunen bij:
  • het registreren van gegevens over zijn gemoedstoestand, bijvoorbeeld in een dagboek;
  • het stellen van verbeterdoelen;
  • het communiceren en het delen van gegevens met hulpverleners en mantelzorgers.
 3. De Gebruiker kan de door hem geregistreerde gegevens raadpleegbaar maken voor mantelzorgers en hulpverleners. De uitwisseling van gegevens met hulpverleners en mantelzorgers vindt slechts plaats nadat Gebruiker zelf een koppeling tot stand heeft gebracht en hiervoor specifieke en uitdrukkelijke toestemming heeft verleend. Daarnaast kan de Gebruiker notities van hulpverleners en mantelzorgers raadplegen en indien gewenst delen met andere Hulpverleners en/of Mantelzorgers.
 4. 4. Gebruiker kan (een selectie van) de door Hulpverlener in zijn elektronische informatiesysteem vastgelegde cliëntgegevens via de BETERapp inzien indien Hulpverlener hiervoor zijn toestemming heeft verleend.
 5. 5. De BETERapp is met nadruk niet bedoeld om de rol van de huisarts en/of professionele hulpverlener te vervullen. Voor medisch advies of ander professioneel advies in acute of ernstige situaties of bij twijfel over de juiste diagnose en/of behandeling dient Gebruiker direct contact op te nemen met zijn hulpverlener.
Artikel 4 – Totstandkoming en duur overeenkomst
 1. De overeenkomst tussen Gebruiker en Bloei NL BV komt tot stand op het moment dat Gebruiker deze gebruiksvoorwaarden, na de eerste keer inloggen op de BETERapp, heeft aanvaard en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Bloei NL BV is gerechtigd om een aanmelding of registratie door Gebruiker, zonder opgaaf van redenen, te weigeren.
 2. 2. Gebruiker kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen/zijn account opheffen door een e-mail te sturen naar info@bloei.nl. In het geval dat gebruiker heeft gekoppeld met mantelzorgers/hulpverleners volstaat het verwijderen van de app van de smartphone NIET om alle gegevens te verwijderen. Door de mail te sturen met de opzegging worden de gegevens WEL definitief verwijderd.
 3. 3. Bloei NL BV kan de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand of met onmiddellijke ingang wanneer:
  • sprake is van de omstandigheden genoemd in artikel 6 lid 1 sub a of sub b;
  • Gebruiker langer dan een jaar geen gebruik heeft gemaakt van de BETERapp en niet binnen een maand reageert op een per e-mail verzonden herinnering waarin de gelegenheid wordt geboden om het gebruikersaccount in stand te houden.
Artikel 5 – Gebruik van de BETERapp
 1. 1. Voor het gebruik van de BETERapp gelden de volgende voorwaarden:
  1. a) Gebruiker dient meerderjarig te zijn of, in geval de Gebruiker minderjarig is, toestemming te hebben van zijn wettelijke vertegenwoordiger(s);
  2. b) Gebruiker dient zich te gedragen als een verantwoordelijke en zorgvuldige (internet)gebruiker;
  3. c) Gebruiker zal de BETERapp uitsluitend voor zichzelf gebruiken. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het via de BETERapp of op andere wijze verlenen van toegang tot zijn gegevens aan derden;
  4. d) Gebruiker garandeert dat alle gegevens die voor het gebruik maken van de BETERapp aan Bloei NL BV moeten worden verstrekt volledig, juist en actueel zijn;
  5. e) Gebruiker zal door de BETERapp aan hem verstrekte wachtwoorden en gebruiksnamen vertrouwelijk behandelen en redelijke maatregelen treffen om misbruik hiervan te voorkomen;
  6. f) Gebruiker zal geen handelingen verrichten die een onredelijk of disproportioneel beslag leggen op de infrastructuur van de BETERapp;
  7. g) Gebruiker zal de functionaliteit van de BETERapp niet belemmeren en geen applicaties gebruiken die de BETERapp monitoren en/of delen van de BETERapp kopiëren;
  8. h) Gebruiker zal de BETERapp niet gebruiken voor het plaatsen van informatie met een onrechtmatig, inbreukmakend of strafbaar karakter of informatie die beledigend is.
Artikel 6 – Beëindiging en opschorting gebruik
 1. Bloei NL BV is gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens de Gebruiker, de BETERapp (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan (tijdelijk) te beperken, te weigeren of op te schorten, in het bijzonder indien:
  1. Gebruiker in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden, in het bijzonder het bepaalde in artikel 5;
  2. Gebruiker in strijd handelt met toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens;
  3. dit naar het oordeel van Bloei NL BV noodzakelijk is in verband met door te voeren wijzigingen in de dienstverlening of voor onderhoud van de BETERapp of de infrastructuur van Bloei NL BV;
  4. dit naar het oordeel van Bloei NL BV noodzakelijk is voor het functioneren, de veiligheid of de integriteit van de infrastructuur van Bloei NL BV;
  5. dit naar het oordeel van Bloei NL BV noodzakelijk is ter bescherming van de via de BETERapp verwerkte (persoons)gegevens, de voorkoming van misbruik of andere schendingen van de privacy.
Artikel 7 – Privacy en informatiebeveiliging
 1. Bloei NL BV treedt ten aanzien van de gegevensverwerking in het kader van de BETERapp op als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.
 2. Bloei NL BV handelt bij het aanbieden van de BETERapp in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), de toepasselijke bepalingen in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) en overige toepasselijke regelgeving. Bloei NL BV treft passende maatregelen ter bescherming en beveiliging van persoonsgegevens conform de Wbp.
 3. Bloei NL BV is gerechtigd om specifieke delen van de gegevensverwerking uit te besteden aan een of meerdere gespecialiseerde derde partij(en) en sluit in het kader daarvan bewerkersovereenkomsten.
 4. In de BETERapp worden uitsluitend persoonsgegevens van Gebruiker verwerkt voor zover Gebruiker hiervoor uitdrukkelijke toestemming heeft verleend. In de door Bloei NL BV gehanteerde Privacy Policy is nader omschreven hoe Bloei NL BV omgaat met persoonsgegevens.
 5. Voor uitoefening van het recht op inzage, correctie of vernietiging van via de BETERapp vastgelegde gegevens dient Gebruiker zich te wenden tot de Bloei NL BV via info@bloei.nl, telefoon: 070-392 59 08, Saturnusstraat 60 unit 53, 2516 AH, Den Haag.
 6. De via de BETERapp verwerkte persoonsgegevens worden bewaard zolang u van de BETERapp gebruik maakt. Na het beëindigen van de overeenkomst met Gebruiker zal Bloei NL BV alle gegevens van Gebruiker binnen 10 werkdagen vernietigen. Gebruiker kan zijn gegevens te allen tijde uit de BETERapp verwijderen door zijn account op te heffen (zie artikel 4 lid 2) en de BETERapp van de smartphone/tablet te verwijderen.
Artikel 8 – Intellectuele Eigendomsrechten
 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, het merkenrecht en het databankenrecht, met betrekking tot de BETERapp en de door middel van de BETERapp verwerkte gegevens berusten bij Bloei NL BV, hieronder mede begrepen alle teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s, software en softwareapplicaties, audiovisueel materiaal en overige materialen die Bloei NL BV in verband met de BETERapp gebruikt. Niets in deze gebruiksvoorwaarden is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten aan Gebruiker over te dragen.
 2. Bloei NL BV verleent Gebruiker voor de duur van het gebruik van de BETERapp en onder de in de genoemde gebruiksvoorwaarden een persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar, recht om de BETERapp te gebruiken.
Artikel 9 – Aansprakelijkheid
 1. 1. Bloei NL BV garandeert niet dat de BETERapp ononderbroken zal werken, noch dat de BETERapp vrij zal zijn van virussen, gebreken of andere onvolkomenheden.
 2. 2. Bloei NL BV is jegens Gebruiker niet aansprakelijk voor schade in verband met het gebruik van de BETERapp. Deze beperking geldt niet indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Bloei NL BV.
 3. 3. Gebruiker vrijwaart Bloei NL BV voor aansprakelijkheid in verband met door de Gebruiker via de BETERapp geplaatste onrechtmatige of strafbare informatie.

Artikel 10 – Varia, toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de BETERapp is Nederlands recht van toepassing.
 2. Bloei NL BV mag rechten en verplichtingen die uit deze gebruiksvoorwaarden voortvloeien overdragen aan derden en zal de Gebruiker daarvan op de hoogte stellen. Indien de Gebruiker deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, kan hij het gebruik van de BETERapp staken.
 3. Is of worden deze gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven Gebruiker en Bloei NL BV aan het overblijvende gedeelte gebonden. Bloei NL BV zal het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.