PRIVACY POLICY BETERapp – Burger en cliënt

 

Download de Privacy Policy BETERapp – burger en cliënt (03 november 2014) (.pdf, 364 kb).

De BETERapp heeft als doel om u als gebruiker te ondersteunen bij het registreren van gegevens over uw gemoedstoestand, bijvoorbeeld in een dagboek en het stellen van verbeterdoelen. U kunt deze gegevens raadpleegbaar maken voor personen die u helpen (hierna te noemen: mantelzorgers en hulpverleners). Daarnaast kunt u notities van mantelzorgers en hulpverleners raadplegen.

In deze privacy policy leest u welke gegevens in de BETERapp worden verwerkt en voor welke doeleinden.

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKER

Als u de BETERapp downloadt en niet besluit om te koppelen met mantelzorgers en hulpverleners, dan staan de gegevens alleen lokaal op uw smartphone/tablet waarop u de app heeft gedownload. Uw gegevens worden dan niet verwerkt door Bloei NL BV.

Indien u wel koppelt met mantelzorgers en hulpverleners, worden de volgende gegevens van u verwerkt:

 • accountgegevens: email-adres, naam, leeftijd, geslacht, foto;
 • door u zelf ingevoerde gegevens over uw gemoedstoestand, waaronder (dagelijkse) notities van:
  • de door u ervaren gevoelens en stemmingen;
  • doelen waar u aan werkt en activiteiten per doel;
  • frequentie van activiteiten;
 • notities van personen die u helpen;
 • (indien van toepassing) afspraken met hulpverleners en verslagen hiervan.

Toestemming

De bovengenoemde persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt indien u aan Bloei NL BV hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. Bij het installeren van de BETERapp wordt om deze toestemming gevraagd.

Ook het delen van deze gegevens met personen die u helpen vindt slechts plaats nadat u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Bij het aangaan van de technische koppeling tussen u (uw BETERapp) en de persoon die u gaat helpen (de BETER webapp via https://mijn.beterapp.nl) wordt om deze toestemming gevraagd.

Per notitie van een mantelzorger/hulpverlener die gedeeld wordt met u, heeft u zelf de mogelijkheid om de notitie te delen met andere mantelzorgers/hulpverleners die u helpen via de BETERapp.

Doeleinden

De genoemde persoonsgegevens worden verwerkt om het herstel van u te bevorderen en/of uw kwaliteit van leven gericht en positief te beïnvloeden. Dit gebeurt door u te ondersteunen bij:

 • het volgen van uw eigen ontwikkeling;
 • het kunnen delen van notities over uw ontwikkeling met mantelzorgers en hulpverleners die u helpen via de BETERapp;
 • het bevorderen van de communicatie tussen mantelzorgers en hulpverleners die u helpen via de BETERapp.
OVERIG

Verstrekking aan derde partijen

Deze gegevens worden niet zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker verstrekt aan derde partijen, tenzij Bloei BV in redelijkheid oordeelt dat zij wettelijk verplicht is tot het verstrekken van gegevens aan een derde partij.

Bewaartermijn

De gegevens in de BETERapp worden bewaard zolang u van deze app gebruik maakt. Na het beëindigen van de gebruiksovereenkomst zal Bloei NL BV alle gegevens binnen 10 werkdagen vernietigen. U kunt de overeenkomst te allen tijde opzeggen door een e-mail te sturen naar info@bloei.nl, waarna uw gegevens worden verwijderd. In het geval dat gebruiker heeft gekoppeld met mantelzorgers/hulpverleners volstaat het verwijderen van de app van de smartphone NIET om alle gegevens te verwijderen. Door de mail te sturen met de opzegging worden de gegevens WEL definitief verwijderd.

Beveiliging

Bloei NL BV heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Het gehanteerde beveiligingsbeleid gaat onder meer uit van de volgende uitgangspunten:

 • Bloei NL BV hanteert een strikt autorisatiebeleid waarin toegang tot de gegevens van u uitsluitend wordt verleend aan door u zelf gekoppelde hulpverleners en/of mantelzorgers. Zolang u geen hulpverleners en/of mantelzorgers heeft gekoppeld worden door u in de BETERapp ingevoerde gegevens uitsluitend opgeslagen op uw eindapparatuur (tablet of smartphone);
 • u kunt koppelingen met hulpverleners en/of mantelzorgers te allen tijde verbreken;
 • de gegevensuitwisseling tussen de eindapparatuur van gebruiker en de systemen van Bloei NL BV en/of aangesloten partijen vindt uitsluitend versleuteld plaats;
 • u kunt in de BETERapp een toegangscode instellen om de toegang tot de BETERapp af te schermen.

Uw rechten

Voor het uitoefenen van uw wettelijke rechten en voor de beantwoording van vragen kunt u zich wenden tot Bloei NL BV via info@bloei.nl, telefoon: 070-392 59 08

Wijzigingen Privacy Policy

Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd. U wordt via de BETERapp van deze wijzigingen op de hoogte gebracht. Indien u niet akkoord gaat met de wijzigingen kunt u het gebruik van de BETERapp staken.

Melding gegevensverwerking

De gegevensverwerking via de BETERapp is gemeld bij het College bescherming persoonsgegevens.