PRIVACY POLICY BETERapp – Mantelzorger en hulpverlener

 

Download de Privacy Policy BETERapp – Mantelzorger en hulpverlener – 19 maart 2014) (.pdf, 357 kb).

De BETERapp heeft als doel om de burger/cliënt te ondersteunen bij het registreren van gegevens over zijn gemoedstoestand, bijvoorbeeld in een dagboek en het stellen van verbeterdoelen. De burger/cliënt kan deze gegevens raadpleegbaar maken voor personen zoals u die helpen (hierna te noemen: mantelzorgers en hulpverleners). Daarnaast kan de burger/cliënt notities van mantelzorgers en hulpverleners raadplegen.

In deze privacy policy leest u welke gegevens in de BETERapp worden verwerkt en voor welke doeleinden.

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKER

In de BETERapp worden de volgende gegevens van u verwerkt:

  • accountgegevens: email-adres, naam, foto;
  • door u ingevoerde notities;
  • indien van toepassing (een selectie van) de door een hulpverlener in zijn elektronische informatiesysteem vastgelegde cliëntgegevens, waaronder het verslag van een afspraak en de afspraak;

Toestemming

De bovengenoemde persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt indien u aan Bloei NL BV hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. Bij het aanmaken van uw gebruiksaccount via https://mijn.beterapp.nl wordt om deze toestemming gevraagd.

Ook het delen van uw gegevens met burger/cliënt vindt slechts plaats nadat u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Bij het aangaan van de technische koppeling tussen u (de BETER webapp via https://mijn.beterapp.nl) en de burger/cliënt (de BETERapp voor tablet/smartphone) wordt om deze toestemming gevraagd.

Per notitie die u deelt met burger/cliënt kan laatstgenoemde besluiten om de notitie te delen met andere mantelzorgers en hulpverleners die deze persoon helpen via de BETERapp.

Doeleinden

De genoemde persoonsgegevens worden verwerkt om het herstel van de burger/cliënt te bevorderen en/of de kwaliteit van leven van burger/cliënt gericht en positief te beïnvloeden. Dit gebeurt door de burger/cliënt te ondersteunen bij:

  • het volgen van zijn eigen ontwikkeling;
  • het kunnen delen van notities over zijn ontwikkeling met mantelzorgers en hulpverleners die hulp kunnen bieden bij zijn herstel;
  • het bevorderen van de communicatie tussen personen die de burger/cliënt helpen via de BETERapp.
OVERIG 

Verstrekking aan derde partijen

Uw gegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derde partijen, tenzij Bloei BV in redelijkheid oordeelt dat zij wettelijk verplicht is tot het verstrekken van gegevens.

Bewaartermijn

De gegevens in de BETERapp worden bewaard zolang u van deze app gebruik maakt. Na het beëindigen van de gebruiksovereenkomst zal Bloei NL BV alle gegevens onmiddellijk vernietigen. U kunt de overeenkomst te allen tijde opzeggen door een e-mail te sturen naar info@bloei.nl, waarna uw gegevens worden verwijderd.

Beveiliging

Bloei NL BV heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Het gehanteerde beveiligingsbeleid gaat onder meer uit van de volgende uitgangspunten:

  • Bloei NL BV hanteert een strikt autorisatiebeleid waarin toegang tot de gegevens van gebruiker uitsluitend wordt verleend aan door gebruiker zelf gekoppelde hulpverleners en/of mantelzorgers. Zolang gebruiker geen hulpverleners en/of mantelzorgers heeft gekoppeld worden door hem in de BETERapp ingevoerde gegevens uitsluitend opgeslagen op de eindapparatuur van gebruiker (tablet of smartphone);
  • de burger/cliënt kan koppelingen met hulpverleners en/of mantelzorgers te allen tijde verbreken;
  • de gegevensuitwisseling tussen de eindapparatuur van gebruiker en de systemen van Bloei NL BV en/of aangesloten partijen vindt uitsluitend versleuteld plaats;
  • de burger/cliënt kan een toegangscode instellen om de toegang tot de BETERapp af te schermen, u schermt de toegang tot uw BETER webapp af via de combinatie van een unieke gebruikersnaam en wachtwoord.

Uw rechten

Voor het uitoefenen van uw wettelijke rechten en voor de beantwoording van vragen kunt u zich wenden tot Bloei NL BV via info@bloei.nl, telefoon: 070-392 59 08

Wijzigingen Privacy Policy

Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd. U wordt via de BETERapp van deze wijzigingen op de hoogte gebracht.

Melding gegevensverwerking

De gegevensverwerking via de BETERapp is gemeld bij het College bescherming persoonsgegevens.